Дати за провеждане на матури за 4, 7, 8 и 12 клас през 2015/2016г?

Със Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г.
бяха определени дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

Национално външно оценяване (НВО) 4 клас  

 • Математика – 10 Май 2016 г.
 • Български език и литература – 12 Май 2016 г.
 • Човек и природа – 13 Май 2016 г.
 • Човек и общество – 16 Май 2016 г.  

Допълнителна информация от сайта на МОН:

Изпитването за всеки от учебните предмети е писмено, провежда се едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището, в което се обучават децата. Започва в 10.00 часа на определения ден, продължава един учебен час (40) минути, а за учениците със специални образователни потребности – два учебни часа. Тестовете по математика, по Човекът и обществото и по Човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки. След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика. По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват  при изчисляване на годишния успех на ученика.

Тестове от предишни годинивижте тук.
 

НВО за 7 клас

 • Български език и литература – 18 Май 2016 г.
 • Математика – 20 Май 2016 г.
 • КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“ – 26 Май 2016 г.
 • Чужди езици – 27 Май 2016 г.
 • КОО „Природни науки и екология“ – 30 Май 2016 г.  

Допълнителна информация от сайта на МОН:

Примерни тестови задачи по български език Примерни тестови задачи по математика Мотиви за оптимизиране на част от задачите, включени в първи модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година

Тестове от предишни години – вижте тук и тук.

НВО за 8 клас в училищата с интензивно изучаване на чужд език

 • Чужд език – 20 Юни 2016 г.
   

Тестове от предишни години – вижте тук.
 

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за 12 клас  

 • Български език и литература – 18 Май 2016 г., 8 часа
 • Втори ДЗИ – 20 Май 2016, 8 часа ДЗИ по желание – в периода 26 Май – 1 Юни 2016 г.  

 

Сесия Август – Септември 2016 г.

 • Български език и литература – 29 Август 2016 г., 8 часа
 • Втори ДЗИ – 30 Август 2016, 8 часа
 • ДЗИ по желание – в периода 31 Август – 2 Септември 2016 г.
   

Тестове от предишни години – вижте тук.
 

 

За автора