Ключови инструменти за надграждане на знания, умения и интелигентности в деца и ученици.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 
В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:

  • Техники за създаване на положителна среда чрез социална и емоционална интелигентност;
  • Изграждане на канали за въздействия, видове емоционални провокатори;
  • Видове умения и ефективни техники за въздействия върху изолирани звена;
  • Техники за изграждане на умения в деца/ученици относно вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, критично, самокритично и конструктивно мислене самостоятелен живот, междуличностно и междукултурно общуване;
  • Техники за насърчаване на развитието на умения от децата/учениците и създаване на интерес в техните родители.
  • Техники за надграждане на формалното с инструменти от неформалното образование.

 
 
За кого е предназначено обучението
- учители на детски градини;
- учители на училища;
- центрове за подкрепа на личностното развитие.
 
 
За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.)
За  гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел  оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.
 

Продължителност на обучението:
16 часа
 
Брой квалификационни кредити:
1
 
Начин на завършване на обучението:
Тест