Контрол над проявите на агресия и насилие. Реакции, превенция, законова рамка. Управление на рискова среда.

Обучението е с продължителност 16 часа и завършва с издаването на документ, който удостоверява 1 брой квалификационни кредити.
 

В обучението са внедрени съвременни техники за преподаване като програмата разглежда:
Основи на насилието.
Предпоставки, индикатори, среда, етапи на развитие, идентификация, методи за оценка, избор на скала за оценка на риска, индикативни рамки;
Управление на емоционалните състояния;
Развиване на разузнавателни компетенции в учителите;
Техники за овладяване и техники за интегриране на рискови групи;
Оценка на риска (ISO31000, ISO31010);
Противодействие, превенция;
Техники за пречупване на нагласи, методи за работа с родители, насилници;
Техники за изграждане на себеразвитие, себеусъвършенстване и себеутвърждаване в деца/младежи;
Законова рамка;
Документи, информационни бази, етапи при работа;
Методи за справяне в кризисни ситуации;
Звена подпомагащи работата с рискови групи.
 
За кого е предназначено обучението
- учители на детски градини;
- учители на училища;
- центрове за подкрепа на личностното развитие.
 
 
За целите на обучението е разработена вътрешна система за управление на качеството, която: осигурява управление на процеса, основан на анализиране, прогнозиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата; гарантира постигането на максимално високо ниво на ефективност на управлението и контрола върху самото обучение и ресурсите; управлението на рисковете; гарантира, че поставените цели в програмата за обучение, ще бъдат постигнати чрез ефективно използване на ресурсите (административни, човешки, материални, информационни, организационни и др.)
За  гъвкавост, обезпечение и създаване на качествена среда съобразена със системата за качество се осъществява обратна връзка по отношение на ефективността от проведените обучения с цел  оценка въздействието на извършените квалификационни дейности.
 
Продължителност на обучението:
16 часа
 
Брой квалификационни кредити:
1
 
Начин на завършване на обучението:
Тест